Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79. notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
     a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Ponadto, zgodnie z art. 106 ustawy przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty oraz informatyczny nośnik danych, także w kopertach zamkniętych, które są zaopatrzone w podpis składającego i na tę okoliczność spisuje protokół, a także może przyjąć na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii notarialnej, przy czym jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynności mogą być dokonane także w innym miejscu.