Wysokość wynagrodzenia notariusza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, do którego należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

W przypadku czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn i przekazuje ja na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy akt notarialny zawiera w swej treści wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.