W przypadku czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego notariusz jako płatnik pobiera należne podatki - podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn i przekazuje ja na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy akt notarialny zawiera w swej treści wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek właściwego sądu.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną można kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

W zależności od rodzaju czynności, która jest dokonywana w Kancelarii Notarialnej na całkowitą wysokość opłat za akt notarialny składają się:

Podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT),
Opłaty sądowe,
Taksa notarialna,
Koszty wypisów,
Koszty odpisów dokumentów.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest obowiązany pobrać przy dokonywaniu czynności notarialnych, których dokonanie uzależnione jest od pobrania tego podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych określony jest procentowo. Najczęściej jest to stawka w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy (umowa sprzedaży, zamiany, odpłatnego zniesienia współwłasności). Stały podatek w wysokości 19 zł pobierany jest przy ustanowieniu hipoteki.

Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez względu na wartość nabywanej rzeczy lub prawa.

W pozostałych przypadkach kwota podatku zależeć będzie od grupy podatkowej, do której przynależą strony czynności notarialnej oraz od wartości rynkowej przedmiotu umowy.

Zgodnie z treścią cytowanej ustawy grupy podatkowe dzielone są w sposób następujący i zaliczamy do nich:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców.

Zgodnie z treścią cytowanej ustawy za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Wskazać również należy, iż opodatkowaniu nie podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, w ciągu ostatnich 5 lat, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za dokonanie wpisów w księgach wieczystych pobierane są następujące opłaty:

Art. 42. 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych.
3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.
Art. 43. Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:
1) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
2) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
3) praw osobistych i roszczeń;
4) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.
Art. 44. 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
1) założenie księgi wieczystej;
2) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
3) odłączenie nieruchomości lub jej części;
4) sprostowanie działu I-O;
5) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
6) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.
2. Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.
Art. 45. 1. Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
2. Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
3. Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.
Art. 46. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.
Art. 47. Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.
Art. 48. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Wypisy i odpisy

Akt notarialny po jego odczytaniu podpisywany jest przez strony oraz przez notariusza. Oryginały aktów notarialnych przechowywane są okres 10 lat w kancelarii notarialnej. W tym okresie osoby uprawnione do otrzymania wypisów mogą otrzymać je otrzymać za opłatą w wysokości 6,00 zł netto za stronę. Po upływie 10 lat oryginały aktów notarialnych przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia kancelarii i sąd ten wydaje wówczas wypisy aktu. Wypis aktu notarialnego ma moc oryginału. Wypisy podpisywane są jedynie przez notariusza i opatrywane są jego pieczęcią. Wypisy mające więcej niż jeden arkusz są ponumerowane, połączone, parafowane i spojone pieczęcią urzędową notariusza. Wypisy aktów wydawane są stronom aktu oraz stosownym urzędom - sądom, organom ewidencji gruntów i budynków, urzędowi skarbowemu, spółdzielniom mieszkaniowym.

Taksa notarialna

Wynagrodzenie notariusza zależy od rodzaju czynności notarialnej i zostało szczegółowo uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, przy czym opłaty, o których mowa w rozporządzeniu nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Cytowane rozporządzenie określa maksymalne stawki taksy notarialnej za czynności notarialne oraz maksymalne kwoty, o które może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią zgodnie z §17 Rozporządzenia. Zasadniczo wynagrodzenie notariusza pobierane za dokonanie czynności notarialnych jest uzależnione od wartości przedmiotu czynności notarialnej, jednak dla wielu czynności, które zostały określone w §8 – §16 cytowanego Rozporządzenia wysokość taksy notarialnej została określona kwotowo.

Najłatwiejszym sposobem obliczenia wysokości taksy, jest kontakt z naszą Kancelarią. Serdecznie zapraszamy – na bieżąco wyliczymy przewidywane koszty transakcji – z uwzględnieniem taksy notarialnej, należnych podatków, wypisów, jak również opłat sądowych. Zastrzegamy jednak, iż do momentu zapoznania się notariusza ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi transakcji, wysokości tych opłat nie należy traktować jako ostatecznej.

Koszty aktu notarialnego co do zasady ponosi kupujący /obdarowany.

Opłaty mogą być uiszczane są gotówką, przelewem przed podpisaniem umowy i kartą płatniczą. Kartą płatniczą nie są pobierane opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.